WvALogo.png


Werkgemeenschap van Astrologen

Astrologie - een weg tot Bewustzijnsontwikkeling voor iedereen

WvA nieuws in allerlei vorm

Oktober 2022

In 2022 is de eerste editie verschenen van de Nieuwsbrief Urania. Vanaf oktober 2022 ia daarin het nieuws opgenomen.

De W.v.A. bestaat bij de gratie van enthousiaste collega's. Het is onze wens nog lange tijd een platform te bieden aan astrologen en geïnteresseerde in de astrologie, om elkaar op die manier te inspireren en te motiveren.
Wij zijn op zoek naar collega's, die actief willen meewerken aan het uitnodigen of inleiden van sprekers. U bent van harte welkom in onze hardwerkende en betrokken werkgroep!
Wij zijn op zoek naar mensen, die de WvA en de ABC-cursus op diverse plekken onder de aandacht willen brengen bij verschillende doelgroepen. Kortom we vragen allerlei soorten inzet om bekendheid te geven aan onze stichting.
Wilt u liever in een andere rol werken, laat het ons weten!
Velen van ons dragen al jaren hun steentje bij, soms zelfs een flinke steen aan: “De Werkgemeenschap voor Astrologen”. Uitbreiding van ons actieve team, zou dan ook zeer welkom zijn!
We zijn dringend op zoek naar een nieuwe secretaris en een algemeen bestuurslid! 
Als u interesse hebt in deze functie richt u dan tot onze voorzitter: Theo Verwijst.

Bestuur W.v.A.

Februari 2022 - Brief aan de Donateurs

Beste donateurs,

Net als andere jaren gaat ook nu weer het verzoek naar onze donateurs om de donatie voor het nieuwe kalenderjaar naar onze penningmeester over te maken. Daarbij neem ik als voorzitter van de Kern van onze Werkgemeenschap van Astrologen graag de gelegenheid om kort terug te blikken op het jaar dat achter ons ligt. En voor welke nieuwe ontwikkelingen we jullie aandacht, inbreng en bijdragen vragen. Dit betreft het terugtreden van drie Kern leden waarvoor nieuwe inbreng wordt gezocht!
Het was een zware slag toen we als Kern deze zomer afscheid moesten nemen van Mick de Brauw. Mick is bijna 20 jaar aktief lid geweest van onze Kern en heeft in die periode heel veel voor onze Werkgemeenschap gedaan en betekend. Met zijn wetenschappelijke achtergrond leverde hij, met anderen, een onmisbare bijdrage aan het ontwikkelen van “Vulcanus”, ons nieuwe astrologische reken- en tekenprogramma. Naast zijn technische inbreng herinneren we zijn bescheidenheid en zijn aimabele karakter. Vooral voor zijn Myrna en familie moet het gemis groot zijn.

Op 13 november 2021 konden we “Vulcanus” presenteren aan onze donateurs. Dit was ondanks de corona beperkingen een goed bezochte middag waar we met een warm gevoel op terugkijken.
Op 26 december is Bert Esser overleden. In de jaren 70 en 80 speelde Bert een grote rol binnen onze Werkgemeenschap en ook in de landelijke astrologische beweging. Op het Forum van onze website www.wva-astrologie.nl kwamen een keur aan herinneringen aan Bert voorbij, waarbij ik vooral memoreer aan de uitvoerige bijdrage van Paula Schreurs. Overzichten van de door Bert Esser geschreven boeken, gegeven lezingen en de vele artikelen in Urania hebben jullie als bijlagen via mail mogen ontvangen. Bert heeft ons een omvangrijk oeuvre nagelaten.
We hebben Herman Beeren bereid gevonden om als webmaster het technische beheer en de beveiliging van onze website op zich te nemen. Herman is ook de programmeur die “Vulcanus” naar de wensen van onze Werkgemeenschap heeft vervaardigd. Wij zijn blij dat hij ook voor onze website de technische achtergrond en cyberveiligheid op zich wil nemen.

Op dit moment doet Kernlid José van de Beek het dagelijkse beheer van onze website. José heeft aangegeven, dat dit jaar haar laatste jaar zal zijn als lid van de Kern. José is al jarenlang lid van de Kern en heeft ook een aantal jaar het voorzitterschap bekleed. Het was voor mij een eer om haar op te mogen volgen en haar kalmte en rust in die functie zijn een voorbeeld voor mij.
Ook onze penningmeesten Lenny van Nieuwburg wil graag haar taken overdragen aan een nieuw Kern lid, waarna ook zij per einde van dit kalenderjaar de Kern gaat verlaten. Ik heb met Lenny besproken hoe lang zij al in deze functie binnen de Kern actief is en dat kon al wel eens meer dan 20 jaar zijn geweest. Lenny zorgde ook altijd dat de zaal geregeld en verzorgd was.
Bovendien is ook de functie van secretaris nog steeds vacant. Deze functie wordt nu al vele jaren vakkundig verzorgd door Irma Hilhorst. Als voorzitter heb ik aangegeven dat ik juist Irma maar moeilijk kan missen. Maar ik kan niet anders dan ook haar wens om terug te treden respecteren.
Met deze vacatures binnen onze toch al versmalde Kern is het van groot belang dat er op korte termijn donateurs opstaan die samen met Ten Gevers en voorzitter Theo Verwijst het vlammetje van de Werkgemeenschap van Astrologen brandend willen houden en mee willen werken aan onze plannen voor de toekomst. Voel je je aangesproken, aarzel dan niet en meld je aan!

Hoopvol is dat we als Kern ons inmiddels versterkt weten met Ten Gevers. Ten is afgestudeerd als psycholoog en ook vele jaren als zodanig werkzaam geweest. In de 90er jaren richtte hij zijn eigen trainings- en adviesbureau op en was medeauteur van verschillende opleidingsboeken in (project)management. In de jaren 70 volgde hij de Pelman cursus astrologie van Hans Cosman. Afgelopen jaar zond hij de uitwerkingen van onze ABC-cursus in om zijn astrologische kennis op te frissen. Hij bood spontaan hulp aan toen er deze zomer wat problemen waren rond onze website met het uploaden van bestanden. Ook later konden we een beroep op hem doen. Ook wil ik graag vermelden dat Ten Gevers lid is van de Theosofische Vereniging. Afgelopen november hebben we ten huize van onze secretaris kennis gemaakt. Daarna zijn de WvA-toekomstplannen in beeld gebracht. We zijn blij dat Ten inmiddels definitief heeft besloten om ons te komen versterken. Met de toetreding van Ten gaan we de taakverdeling binnen de Kern opnieuw bezien.

Inmiddels leeft de brede wens om de Astrologische Basis Cursus grondig onder handen te nemen. Zoals de cursus nu is, haken teveel cursisten voortijdig af. We zullen zodra hier een eerste opzet voor is gemaakt, verschillende donateurs vragen om mee te lezen en tips en correcties aan te dragen. Wie hiervoor belangstelling heeft, mag zich nu al melden!
Het forum op onze website heeft afgelopen jaar haar diensten bewezen. Het is een mooi podium om binnen onze donateurskring dingen te delen.
Van Oep Elbers vernamen we dat de software die gebruikt werd voor het tijdschrift Urania onherstelbaar gecrashed is. Ook bleek het de laatste jaren ondoenlijk om genoeg artikelen te verzamelen voor ons periodiek.

Zoals ik al eerder heb aangegeven, denk ik dat we om meer nieuwe belangstellenden voor ons duidingssysteem te bereiken, behoefte hebben aan een openbaar weblog-achtig onderdeel op onze website. Hier zouden dan met enige regelmaat voorbeeld horoscoopduidingen kunnen worden geplaatst met daaraan gekoppeld de uitleg van de duidingsachtergronden. Het zou mooi zijn als dit onderdeel van onze website de titel “Urania” kan gaan dragen, zodat deze titel voor onze WvA behouden blijft en een traditie in eigentijdse vorm kan worden voortgezet. Vooral op deze manier verwachten we nieuwe belangstellenden voor onze School Ram te vinden om onze Werkgemeenschap nieuw leven in te blazen.

Helaas speelt corona ook op dit moment nog een grote rol in het leven van alledag. Toch overwegen we als Kern om op 12 maart en/of 9 april zo mogelijk een openbare bijeenkomst te houden. Wellicht kunnen we dan jullie vragen met betrekking tot Vulcanus samen bespreken, mogelijk aan de hand van een interessante geboortehoroscoop.
We horen graag welke onderwerpen jullie behandeld zouden willen zien op onze openbare bijeenkomsten. Daar willen we in de nabije en verdere toekomst graag rekening mee houden. Jullie inbreng en ideeën zijn dus erg welkom!

Met deze plannen en hopelijke Kern vernieuwingen voor ogen is jullie geldelijke ondersteuning als donateur ook nu weer van belang, Mede daarom vragen we jullie allen die ons een warm hart toedragen, ook dit jaar jullie donateursbijdrage te doen. Dit kan door € 25,00 (meer mag ook) als donateursbijdrage 2022 over te maken op bankrekeningnummer NL 54 INGB 0000 5171 25   ten name van Stichting Werkgemeenschap van Astrologen, Kerkstraat 1, 3755 CK Eemnes.

Rest mij om jullie allen, mede namens Kernleden José van de Beek, Irma Hilhorst, Lenny van Nieuwburg en Ten Gevers een goed en vooral gezond 2022 te wensen. Hopelijk zien we elkaar dit voorjaar weer op een openbare bijeenkomst.

Een warme groet namens de Kern,

Theo Verwijst,

Voorzitter Kern Werkgemeenschap van Astrologen


Februari 2021  - Brief aan de donateurs 

Beste donateurs,                                               

Namens de Kern van onze Werkgemeenschap van Astrologen gaat iedere januari het verzoek naar onze donateurs om de donatie voor het nieuwe kalenderjaar naar onze penningmeester over te maken.
Nadat enkele jaren geleden bleek dat een volgende fysieke uitgave van ons lijfblad Urania er voorlopig niet in zit, is toen de contributie verlaagd. Nu ook onze gebruikelijke openbare bijeenkomsten in Hilversum dit voorjaar naar verwachting geen doorgang gaan vinden, hebben we ons even afgevraagd wat we met de donatie vraag voor dit jaar gaan doen.

In 2020 zijn we allemaal overvallen door de Corona pandemie die ook dit jaar zijn sporen nog trekt. We hopen van harte dat ieder deze pandemie zowel qua gezondheid als sociaal en beroepsmatig redelijk tot goed door gaat komen. Wij missen als bestuur de Kern bijeenkomsten. Daarnaast missen we natuurlijk bovenal onze openbare bijeenkomsten met hun voordrachten en het sociale contact als astrologen onder elkaar. Dit gemis heeft onze website met daarop ons Forum voor donateurs naar ons gevoel niet echt kunnen goedmaken. Dat zich afgelopen kalenderjaar rond onze website enkele technische problemen hebben voorgedaan, veroorzaakt door de low budget hosting, heeft daarbij niet geholpen. Er kwam erg veel spam binnen bij onze secretaris en het Forum is korte tijd onbereikbaar geweest. Het beheer van de website is de afgelopen jaren geheel belangeloos en vrijwillig gedaan door een vriend en een broer van bestuursleden. Wij zijn dankbaar voor hun inzet maar we voelen ons als Kern wel een beetje bezwaard dat we dit zelf niet kunnen doen.
De wens van jullie voorzitter, om ook een meer openbaar gedeelte op onze website te realiseren met daarop een blog en liefst ook een beperkte demo versie van ons nieuwe horoscoop berekeningsprogramma “Vulcanus"  leek daarmee teveel gevraagd. Tegelijk is iedereen zich binnen de Kern bewust dat we breder moeten communiceren dan met ons huidige besloten Forum mogelijk is.

We hebben op dit moment behoefte aan een betrokken webmaster die het technisch beheer en de beveiliging van onze website op zich neemt en bij voorkeur ook een astroloog die het dagelijkse beheer op zich wil nemen. Daarbij kan ik meteen melden, dat we wellicht en hopelijk Herman Beeren bereid gaan vinden als webmaster aan te gaan treden. Herman is zelf geen astroloog maar wel de maker van ons nieuwe horoscoop berekeningsprogramma. Herman gaat ook bezien of het mogelijk is om dit programma als demo op de website te plaatsen en hopelijk komt er dan ook een blog met uitleg en discussie over onze astrologische werkwijze. Op het blog komen onder meer voorbeeldhoroscopen met uitleg van onze APC-duidingsmethode. En met afbeeldingen van het Wiel, de Aspecten en het Spinnenweb, het Subject en de Aanlegcycleringen zoals we die kennen uit ons horoscoop berekeningsprogramma “Vulcanus”. Het is nog geheel onduidelijk of de “Vulcanus” demo het toestaat om op de website geboortegegevens in te geven , zodat direct gekeken kan worden hoe de Ware Plaats standen zijn voor een geboortemoment. Anders zou dit op aanvraag, als e-mail service, kunnen worden aangeboden aan belangstellenden. De nieuwe berekeningen van Eris die we voor onze Persefoné gebruiken (met dank aan Paula Schreurs) laten telkens weer zien dat we met die Ware Plaats in ieder geval op onze breedtegraden iets bijzonder waardevols in handen hebben!

Het beveiligen en wellicht uitbreiden van onze website brengt de nodige kosten met zich mee maar dit is gezien de problemen van afgelopen jaar welbesteed. En het geeft de mogelijkheid om onze communicatie via de website naar een nieuw niveau te tillen, zowel voor onze huidige donateurs als voor belangstellenden.

Behalve de grote inspanningen van de ons ontvallen Ton Elbertse en onze technische man Mick de Brauw, is het horoscoop berekeningsprogramma “Vulcanus” mede mogelijk gemaakt door een legaat-schenking die we mochten ontvangen uit de nalatenschap van Miep Heins. Zij heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan van APC met Ware Plaats als duidingsmethode doordat we daarmee ons nieuwe astrologische reken- en tekenprogramma hebben kunnen realiseren.

Hopelijk zien we elkaar na de zomer weer op een openbare bijeenkomst.
Een warme groet namens de Kern,

Theo Verwijst,
Voorzitter Kern Werkgemeenschap van Astrologen


2019

Mutaties binnen het Bestuur 
Binnen het bestuur hebben enkele mutaties plaatsgevonden:
José van de Beek, sinds 2011 bestuurslid, heeft de voorzittershamer per 1 november, na drie jaar, overgedragen aan Theo Verwijst.
Zij is sindsdien weer algemeen bestuurslid en heeft de werkzaamheden m.b.t. ABC-cursus van Yvonne Clement overgenomen.
Yvonne Clement, voornamelijk belast met de ABC-cursus administratie, heeft het bestuur na tien jaar verlaten.
Theo Verwijst is naast onze nieuwe voorzitter ook bibliothecaris geworden. De boeken zijn van Eemnes naar Nistelrode verhuisd.
De functie van secretaris is sinds januari 2018 nog steeds vacant.

Voor de geïnteresseerde astroloog/muziekliefhebber! 
Ons erelid Bert Esser heeft de WvA een manuscript geschonken over de geboortehoroscoop van negen componisten, waarin de mens en zijn muziek centraal staan. Het betreft:
Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig von Beethoven, Franz Schubert, Anton Bruckner, Sergei Rachmaninoff en Igor Strawinsky.
De WvA wil daarvan een syllabus (laten) maken en tegen 15,00 + verzendkosten per inschrijving beschikbaar stellen voor donateurs en andere belangstellenden. Als u zich daarvoor wilt inschrijven, verneemt de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van de WvA dat graag.
Bert Esser: In grote waardering draag ik dit boekje op aan de Werkgemeenschap van Astrologen, welke mij meer dan 50 jaar een perfect werkvlak bood voor mijn astrologische aspiraties.
We verwijzen graag naar het herfstnummer 2014 van ons blad Urania waarin een proefstukje is opgenomen over Giovanni Gabrieli, zodat u zich een beeld kunt vormen van wat u kunt verwachten. Van harte aanbevolen! We zien uit naar uw bericht van inschrijving.

Januari 2015;    Urania Winternummer, jaargang 105 nr. 1 met o.a. de volgende inhoud:
WIL DE ECHTE NAPOLEON OPSTAAN?. . .            Kris Derboven pag. 3
HET PARS en de verticaal. . . . . . . . . . . .                Theo Ram pag. 8
DE ASPECTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    Theo Verwijst pag. 15
Is op deze website via de knop Urania vervolgens onder Nummers van Urania te downloaden.

Onder het kopje opleidingen zijn naast de Index inhoudsopgave per ABC- les nu tevens voor de cursisten een zeer uitgebreide duidings- en trefwoordenindex van de Astrologische Basis Cursus opgenomen. De WVA is Anton Peeters zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij heeft verricht met betrekking tot de samenstelling van deze indexen.

De jubileumuitgave van Urania in 2008 m.b.t. de jubileumlezing 'Het kosmisch Subject' van Theo Ram is voor 5 euro, exclusief verzendkosten op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Digitaal Planetarium voor Windows is gratis beschikbaar voor donateurs via het secretariaat. Ook andere belangstellenden kunnen zich tegen een kleine vergoeding hiervoor melden bij het secretariaat. Digitaal Planetarium. Dit digitale planetarium wordt in samenwerking met Herman Beeren en een werkgroep van enkele donateurs doorontwikkeld naar een volledig astrologisch reken- en tekenprogramma volgens het APC systeem. Wij houden het voorlopig op een drie-jarenplan.
Aardekl
Buy AbilifyBuy AceonBuy AciphexBuy ActosBuy AdalatBuy AggrenoxBuy AlbenzaBuy AldactoneBuy AllegraBuy AlprostadilBuy AltaceBuy AmarylBuy AmoxilBuy AnafranilBuy AntabuseBuy AravaBuy ArcoxiaBuy AriceptBuy ArtaneBuy AsacolBuy AstelinBuy AtaraxBuy AugmentinBuy AvalideBuy AvaproBuy AveloxBuy AvodartBuy AzulfidineBuy BactrimBuy BenicarBuy BiaxinBuy BusparBuy BystolicBuy CalanBuy CarduraBuy CasodexBuy CefiximeBuy CeftinBuy CelebrexBuy CelexaBuy CenforceBuy ChloromycetinBuy CialisBuy CiproBuy ClarinexBuy ClaritinBuy CleocinBuy ClomidBuy CombivirBuy CopegusBuy CordaroneBuy CoregBuy CoumadinBuy CozaarBuy CrestorBuy CymbaltaBuy CytoxanBuy DeltasoneBuy DepakoteBuy DesyrelBuy DetrolBuy DiflucanBuy DiovanBuy DuphastonBuy DuricefBuy EffexorBuy ElavilBuy EldeprylBuy EpivirBuy EulexinBuy EvistaBuy ExelonBuy FamvirBuy FeldeneBuy FlagylBuy FlibanBuy FlomaxBuy FlonaseBuy FloxinBuy GeodonBuy GlucophageBuy GlucotrolBuy GlucovanceBuy GrifulvinBuy HytrinBuy HyzaarBuy IlosoneBuy ImdurBuy ImitrexBuy ImodiumBuy InderalBuy IndocinBuy KeflexBuy KemadrinBuy LamictalBuy LanoxinBuy LasixBuy LevaquinBuy LevitraBuy LexaproBuy LioresalBuy LipitorBuy LopidBuy LopressorBuy LozolBuy LuvoxBuy MegaslimBuy MestinonBuy MetaglipBuy MicardisBuy MicronaseBuy MicrozideBuy MinipressBuy MobicBuy ModureticBuy MotiliumBuy MotrinBuy MyambutolBuy MysolineBuy NaprosynBuy NeurontinBuy NexiumBuy NizoralBuy NolvadexBuy NoroxinBuy NorvascBuy OmnicefBuy OxytrolBuy PamelorBuy ParacetamolBuy ParlodelBuy PaxilBuy PenisoleBuy PeriactinBuy PersantineBuy PlavixBuy PonstelBuy PrandinBuy PrecoseBuy PrednisoneBuy PrevacidBuy PriligyBuy PrilosecBuy PrografBuy PropeciaBuy ProscarBuy ProtonixBuy ProvestraBuy RebetolBuy ReglanBuy RequipBuy RetrovirBuy RisperdalBuy RulideBuy SereventBuy SeroquelBuy SinemetBuy SinequanBuy SingulairBuy SporanoxBuy StarlixBuy StratteraBuy StromectolBuy SumycinBuy SupraxBuy SustivaBuy SymmetrelBuy TegretolBuy TenoreticBuy TerramycinBuy TofranilBuy TopamaxBuy TrandateBuy TrentalBuy TricorBuy TrileptalBuy UrispasBuy UroxatralBuy ValtrexBuy VantinBuy VasotecBuy VentolinBuy VermoxBuy ViagraBuy VigorelleBuy VigrxBuy VoltarenBuy VytorinBuy WondersleepBuy XenicalBuy ZanaflexBuy ZantacBuy ZebetaBuy ZestoreticBuy ZetiaBuy ZiacBuy ZithromaxBuy ZocorBuy ZofranBuy ZoloftBuy ZoviraxBuy ZyloprimBuy Zyrtec
AstronomicalClock
Zodiac klokkl
Web Analytics